Če želite, da vas obveščamo o predavanjih, delavnicah, novostih na spletnih straneh, vas vabimo, da se prijavite na E-novice Šole čustvene inteligence


Šola čustvene inteligence
Zavod CDK
Ruska 13, Ljubljana
(01) 433 93 03
041 628 748
sci@cdk.si

 

Pot: Prva stran | Reference | Rezultati raziskave 2006

Rezultati raziskave 2006

V raziskavi o Šoli čustvene inteligence je sodelovalo 240 slušateljev, ki so program obiskovali v šolskem letu 2005/2006. Vprašalnik je bil razdeljen na tri dele:
VPLIV PROGAMA NA KVALITETO ŽIVLJENJA SLUŠATELJEV

S tem delom vprašalnika smo želeli ugotoviti, ali slušatelji pri sebi opažajo kakšne spremembe, ki jih pripisujejo obiskovanju programa. Z vprašanji smo skušali zajeti čim več vidikov, ki vplivajo na kvaliteto življenja: samopodoba in odnos do sebe, premagovanje stresnih situacij, ravnanje s čustvi, medsebojni odnosi in komunikacija, zdravstveno stanje, razvade .


Vprašanja so bila zastavljena tako, da so slušatelji pri vsakem imeli možnost izbire enega od štirih odgovorov. Naj za lažjo predstavo navedemo primer:

Kako ravnate s svojimi čustvi, odkar obiskujete program?

  • manj ustrezno
  • enako kot prej
  • bolj ustrezno
  • mnogo bolj ustrezno

V tabeli so prikazani odstotki tistih, ki so pri posameznem vprašanju izbrali odgovor 'mnogo bolje kot prej' in odstotki tistih, ki so odgovorili z 'bolje kot prej' ter pri vsakem vidiku življenja seštevek obeh.
Izraz 'prej' se nanaša na obdobje pred obiskovanjem Šole čustvene inteligence.

 

VIDIK ŽIVLJENJA

% tistih, ki so odgovorili z 'mnogo bolje kot prej'

% tistih, ki so odgovorili z 'bolje kot prej'

'mnogo bolje' in 'bolje' skupaj v %

Na življenje gledam optimistično

22,9

67,1

90

Sem samozavesten

15,2

70,6

85,8

V stresnih situacijah se odzivam stabilno

21,2

72,3

93,5

Sem sproščen

20,3

68,4

88,7

S svojimi čustvi ravnam ustrezno

19,0

75,3

94,3

Svoje probleme rešujem uspešno

15,6

74,0

89,6

Pri delu sem zbran

9,5

61,9

71,4

Moja samopodoba in odnos do sebe

26,4

59,7

86,1

Svojih resničnih potreb se zavedam

28,1

64,5

92,6

Kvaliteta mojih odnosov v družinskem krogu

20,8

67,1

87,9

Kvaliteta mojih odnosov na delovnem mestu

1,3

66,7

68

Kvaliteta moje komunikacije z drugimi

22,5

68,4

90,9

Moje splošno zdravstveno stanje je

12,1

44,6

56,7

Spim

10,4

31,1

41,5

 

Največ slušateljev (skoraj 95 %) opaža, da mnogo ustrezneje (19 %) ali ustrezneje (75,3 %) ravnajo s svojimi čustvi. Več kot 90 % slušateljev tudi opaža, da na življenje gledajo bolj optimistično, se v stresnih situacijah odzivajo bolj ali mnogo bolj stabilno, izboljšala pa se jim je tudi kvaliteta komunikacije z drugimi.

Zelo visoki odstotki (več kot 80 % vseh slušateljev) nakazujejo, da program v pozitivni smeri vpliva tudi na izboljšanje samozavesti, samopodobe, sproščenosti, slušatelji uspešneje rešujejo probleme in so izboljšali kvaliteto odnosov v družinskem krogu.


Še kratek pogled na razvade:

  • Kadilo je 20,8 % vseh slušateljev, od tega jih je v času obiskovanja programa prenehalo 23 % (4,8 % vseh slušateljev), prav toliko pa jih kadi manj. Dobri polovici tistih, ki so kadili, je program torej pomagal, da kadijo manj ali pa so kajenje povsem opustili.
  • Alkoholne pijače je običajno uživalo 47,8 % vseh vprašanih. Kot posledica obiskovanja Šole čustvene inteligence 21,8 % (8,2 % vseh slušateljev) prej omenjenih slušateljev ne pije več oz. zelo redko, 17,3 % (10,4 % vseh slušateljev) pa jih uživa manj alkoholnih pijač
  • Pomirjevala ali uspavala je običajno jemalo 11,25 % slušateljev, obiskovanje programa je 16,15 % (5,2 % vseh) pomagalo, da so jih povsem opustili, 30,8 % (3,5 % vseh) slušateljev pa jih jemlje manj kot pred vključitvijo v Šolo čustvene inteligence.


     KVALITETA PROGRAMA ŠOLE ČUSTVENE INTELIGENCE

Slušatelji so posamezne vidike programa ocenjevali s petimi možnimi ocenami:

zelo slabo (1), slabo (2), povprečno (3), dobro (4), zelo dobro (5).

 

VIDIK PROGRAMA

Povprečna ocena

Ocena celotnega programa

4,49

Uporabnost programa v življenju

4,46

Ocena vaj

4,24

Ocena učitelja

4,71

Učiteljeva podpora in pomoč

4,68

Možnost aktivnega sodelovanja

4,67

Način podajanja snovi

4,38

Organizacija izvedbe programa

4,29

Lokacija izvedbe in prostorski pogoji za delo

3,90

Termin izpeljave

4,33

Gradivo za program

4,14

Tabela prikazuje v kolikšni meri se slušatelji strinjajo z naštetimi trditvami. Največje zadovoljstvo so slušatelji izkazali učiteljem šole čustvene inteligence s povprečno oceno 4,71. Na splošno lahko rečemo, da so slušatelji izredno pozitivno naravnani do programa, saj so vse povprečne ocene nad 4, z izjemo ocene lokacije, kjer je povprečna ocena 3,9.

Poleg ocenjevanja navedenih vidikov programa so slušatelji izrazili tudi svoje (ne)strinjanje s petimi trditvami. Na voljo so imeli pet odgovorov: se ne strinjam (1), se deloma ne strinjam (2), sem nevtralen (3), se deloma strinjam (4), se strinjam (5).

 

 TRDITEV

povprečna ocena

1. Program prinaša novosti in sveže ideje.

4,6

2. Program je bil usklajen z mojimi potrebami in pričakovanji.

4,4

3. V programu sem pridobil novo znanje in informacije.

4,7

4. V programu sem pridobil koristne napotke za življenje.

4,8

5. Program me je spodbudil, da se bom še naprej izobraževal in razvijal na tem področju.

4,7

6. Program me je pozitivno motiviral za vnašanje sprememb v svoje življenje.

4,8

7. Program priporočam vsem, ki želijo izboljšati kvaliteto svojega življenja na vseh ravneh (telesni, čustveni, miselni, socialni).

4,7

8 Vsebine programa bi morale biti vključene v redno izobraževanje vsakega državljana.

4,7

9 Država oz. občine bi morali finančno podpirati ta program.

4,7

* Povprečna ocena 1 bi pomenila nestrinjanje v celoti, povprečna ocena 5 pa strinjanje v celoti.

Vse povrpečne ocene se gibajo med 4,7 in 4,8, kar kaže na visoko stopnjo strinjanja za naštetimi trditvami. Trditve govorijo o pozitivnih spremembah v življenju posameznika in koristnosti programa Šole čustvene inteligence. Večina slušateljev je najvišjo oceno pri vseh trditvah.

 

     
PODATKI O STRUKTURI SLUŠATELJEV

240 slušateljev Šole čustvene inteligence je v šolskem letu 2005/2006 program obiskovalo v sedmih različnih krajih Slovenije. Največ slušateljev je bilo v Ljubljani (48,7 %), 25,7 % v Mariboru, v ostalih krajih pa manj kot 10 % (Celje, Koper, Ptuj, Radovljica, Sežana).


V programu prevladujejo ženske, saj jih je 78,8 %, moških pa 21,3 %

.

Največ slušateljev je starih od 41 do 50 let (30,2 %) in nekaj manj od 31 do 40 let (26,1 %). Dobra petina je stara od 51 do 60 let (22,5 %), 26,1 % pa od 21 do 30 let. Starejših od 60 let je 2,7 %, mlajših od 21 let pa manj kot 1 %.

Srednješolsko izobraženih je dobra tretjina slušateljev (36,7 %), nekaj manj jih ima končano višjo ali visoko izobrazbo (25,7 %). 26,5 % je univerzitetno izobraženih, magisterij ali doktorat pa jih ima 3,5 %. 55 % slušateljev ima torej izobrazbo, ki presega srednjo šolo. Tistih z osnovno ali poklicno izobrazbo pa je manj kot 8 %.

68,9 % slušateljev je v odvisnem delovnem razmerju, 10,2 % jih dela v samostojnem poklicu in 5,3 % je brezposelnih. 4,9 % je dijakov in študentov, upokojenih pa je 10,7 %.

44,8 % slušateljev je poročenih, četrtina je samskih (25,2 %), 13,5 % jih živi v izvenzakonski skupnosti. Razvezanih je 9,6 % in ovdovelih 2,2 %.

ZAKLJUČEK

Rezultati izvedene raziskave govorijo o tem, da Šola čustvene inteligence opravlja pomembno vlogo pri čustvenem opismenjevanju prebivalstva Slovenije in s tem dejavno prispeva k dvigu kvalitete življenja na vseh ravneh (psiho-fizični, individualni  in socialni). S svojim vzgojno-izobraževalnim programom tudi odpravlja ali preprečuje družbeno nezaželene oblike vedenja posameznikov in pozitivno vpliva na stanje v družbi. Celoten program šole je po mnenju tistih, ki so ga že obiskovali, izpeljan kvalitetno in zanimivo. Odlikuje ga življenjska uporabnost in pestrost učnih metod.

 

     

Prva stran

NOVO!